Regulamin

Regulamin Platformy Szkoleniowej Akademia Shifen

 

I. Postanowienia ogólne i definicje

 

1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Platformy Szkoleniowej Akademia Shifen. 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy szkoleniowej, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Organizator – Michał Richter prowadzący działalność gospodarczą - Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Richter z siedzibą w Katowicach przy ulicy Alfonsa Górnika 1, NIP 627-230-21-26 REGON 276172939, tel. 536-119-119 adres e-mail: akademia@shifen.pl właściciel Shifen – Akupunktura i Sztuki Pokrewne

2) Użytkownik– osoba korzystająca z Platformy szkoleniowej Akademia Shifen w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Produktu, odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3) Produkt/Usługa –szkolenie, wykład, webinar lub inna usługa świadczona w formie elektronicznej (on-line) przygotowana przez Organizatora, z której Użytkownik może korzystać, przez określony i za cenę wskazaną przy jego prezentacji na Platformie szkoleniowej.  Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji na Platformie szkoleniowej. Dostępność danego Produktu może być limitowana. 

4) Platforma szkoleniowa Akademia Shifen/ Platforma szkoleniowa  – serwis internetowy dostępny pod adresem akademia.shifen.pl za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów. 

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Produktu przez czas ściśle określony tj. od momentu otrzymania dostępu do Produktu do upływu okresu czasu, w którym Użytkownik może korzystać z Produktu, wskazanego każdorazowo przy opisie Produktu zamieszczonym na Platformie szkoleniowej.

Dostęp do Produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania na korzystanie z danego Produktu wskazanego każdorazowo przy opisie Produktu.

5. W celu dokonania rejestracji na Platformie szkoleniowej wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Platformę szkoleniową,  w tym: a) podanie adresu email, b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Usług, d) akceptację Regulaminu Platformy szkoleniowej. 

6. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia, według własnego uznania, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zgody te mają charakter dobrowolny i nie warunkują rejestracji na Platformie szkoleniowej lub możliwości zawarcia Umowy o realizację Usług lub nabycie prawa do korzystania z Produktu. Akceptacja Regulaminu Platformy szkoleniowej w celu nabycia prawa do korzystania z Produktu ma charakter dobrowolny, jednak, aby Użytkownik mógł się zarejestrować na Platformie szkoleniowej, wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy.

Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji na Platformie szkoleniowej z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację indywidualnego konta Użytkownika na Platformie szkoleniowej. 

7. W celu otrzymania dostępu do Produktu wymagane jest zalogowanie się do Platformy szkoleniowej, dokonanie wyboru Produktu oraz dokonanie zapłaty ceny za wybrany Produkt. Zamówienie na określony Produkt zostaje złożone z chwilą wybrania na Platformie szkoleniowej przycisku „Zamawiam i płacę”.

8. Uzyskanie dostępu do Produktu następuje po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Organizatora ( w przypadku płatności przelewem tradycyjnym) lub  po  otrzymaniu  przez  Użytkownika   informacji  z zewnętrznego systemu płatności wskazanego w pkt 13 o dokonaniu płatności przez Użytkownika (w przypadku dokonywania płatności poprzez zewnętrzny system płatności).

9. Okres korzystania z Produktu liczony jest w dniach kalendarzowych od momentu uzyskania dostępu do Produktu. 

10. Korzystanie z Produktu może być bezpłatne lub odpłatne. Cena Produktu określona jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkt odpłatny. Organizator, w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, ma prawo do zmiany cen Produktów płatnych, ustalania cen promocyjnych i organizowania akcji rabatowych. Wskazane działania nie wpływają na uprzednio uzyskany przez Użytkowników dostęp do korzystania z Produktu. 

11. W ramach uiszczonej ceny za Produkt Użytkownik otrzymuje prawo do wielokrotnego odtworzenia Produktu w  okresie, na jaki został udzielony dostęp, wskazany przy opisie Produktu, przy czym możliwe jest odtwarzanie Produktu wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

12. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2020r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych na Platformie szkoleniowej zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Płatności za dostęp do Produktu płatnego można dokonać dostępnymi na Platformie szkoleniowej metodami ( w tym: Dotpay.pl, PayPal, przelew bankowy- tradycyjny).

14. Organizator posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i jest uprawniony do wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Informacja o wydawaniu przez Organizatora zaświadczenia o ukończenia kursu zamieszczana jest przy prezentacji Produktu. Brak informacji o wydawaniu zaświadczenia o ukończeniu danego kursu jest równoznaczny z tym, że Organizator nie wydaje zaświadczenia o ukończeniu danego kursu. 

W celu wydania przez Organizatora zaświadczenia o ukończeniu kursu Użytkownik zobowiązany jest podać Organizatorowi (np. w formie elektronicznej na adres akademia@shifen.pl  ) następujące dane, niezbędne do wydania zaświadczenia: data urodzenia, miejsce urodzenia, nr PESEL)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłane jest przez Organizatora na adres podany przez Użytkownika.

 

II . Wymagania techniczne do korzystania z Platformy szkoleniowej Akademia Shifen 

1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie korzysta z Produktu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w tym w szczególności wskutek problemów technicznych występujących u Użytkownika. 

4. Organizator informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle -blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Produktu. 

 

III. Prawa autorskie do Produktów

Wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do Produktów zamieszczonych na Platformie szkoleniowej Akademia Shifen oraz prawa własności przemysłowej przysługują wyłącznie Organizatorowi.  

Treść Produktów podlega ochronie prawnej. 

Użytkownik nie może rozpowszechniać, udostępniać, powielać, kopiować treści Produktów w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek części bez pisemnej zgody Organizatora. 

Użytkownik nie może zapisywać treści Produktu z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu w całości bądź we fragmentach. 

Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie treści Produktów. 

 

IV.  Reklamacje, odstąpienie od Umowy i sposób rozstrzygania sporów

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej lub Produktu.

Reklamacje należy  kierować na adres e-mail:. akademia@shifen.pl lub przesyłać listem poleconym na adres: ul. Alfonsa Górnika 1/2, 40-133 Katowice niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

            a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego nazwę,  imię, nazwisko)

            b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora  zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator  nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznał ją za uzasadnioną. 

4. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Platformy szkoleniowej jest prawo polskie.

5.  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik - Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o przykładowej treści: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych na Platformie szkoleniowej. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji na Platformie szkoleniowej. Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik- Konsument  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został  poinformowany o odstąpieniu od umowy.

6.Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej. 

7. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych na Platformie szkoleniowej, zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Produktów.

8.  Organizator  informuje Użytkownika- Konsumenta, że istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika- Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: a)poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Organizatorem) a konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu Stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl; b)przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania  sporów,  znajdują  się  pod  następującym adresem:www.uokik.gov.pl,   w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Nadto, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej  pomocy  prawnej,  konsumentom;  więcej  informacji  znajduje  się  pod  adresem: www.uokik.gov.pl,  w zakładce  „Rozstrzyganie  sporów  konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

V. Ochrona Danych Osobowych, pilki cookies 

1) Administratorem danych osobowych jest Michał Richter prowadzący działalność gospodarczą - Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Richter z siedzibą w Katowicach przy ulicy Alfonsa Górnika 1/2, NIP 627-230-21-26 REGON 276172939, tel. 536-119-119, adres e-mail: akademia@shifen.pl właściciel Shifen – Akupunktura i Sztuki Pokrewne

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod  adresem e-mail: akademia@shifen.pl ub na adres: ul. Alfonsa Górnika 1/2 , 40-133 Katowice

2) Cele i czas przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe  w celu:

- Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

- Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

- Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

- Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów wymaganej przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa;

- Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

- w przypadku wyrażenia zgody-  także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

- Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Organizatora działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania. 

 

3) Odbiorcy danych

Organizator może przekazywać dane odbiorcom, tj.:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

- podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- podmiotom wspierającym Organizatora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, w tym IT.

4) Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

6) W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies.

W ramach portalu szkoleniowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach platformy szkoleniowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu,„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych platformy, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Organizator informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

 

VI. Postanowienia Końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Platformy szkoleniowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Platformy szkoleniowej zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

3. Organizator zastrzega, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4.  Organizator  dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy szkoleniowej  w przypadku awarii lub konieczności naprawy  lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. .

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też Organizator dokona takich zmian natury technologicznej w przedmiocie Umowy, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu.

7. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z Platformy szkoleniowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Platformy szkoleniowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

8. Regulaminem wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020r. i ma zastosowanie do Umów zawartych od tego dnia, chyba że Strony postanowią inaczej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję